วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันขึ้นปีใหม่


ความหมายของ วันขึ้นปีใหม่
ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชตบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า " ปี" ไว้ดังนี้ ปี หมายถึง เวลา ชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน : เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ประวัติความเป็นมา 

วันปีใหม่ มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือนก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนในทุก 4 ปี

ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ในทุก ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็น 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า อธิกสุรทิน

เมื่อเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันในทุก ๆ 4 ปี แต่วันในปฏิทินก็ยังไม่ค่อยตรงกับฤดูกาลนัก คือเวลาในปฏิทินยาวกว่าปีตามฤดูกาล เป็นเหตุให้ฤดูกาลมาถึงก่อนวันในปฏิทิน

และในวันที่ 21 มีนาคมตามปีปฏิทินของทุก ๆ ปี จะเป็นช่วงที่มีเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากัน คือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศตะวันออก และลับลงตรงทิศตะวันตกเป๋ง วันนี้ทั่วโลกจึงมีช่วงเวลาเท่ากับ 12 ชั่วโมง เท่ากัน เรียกว่า วันทิวาราตรีเสมอภาคมีนาคม (Equinox in March)

แต่ในปี พ.ศ. 2125 วัน Equinox in March กลับไปเกิดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม แทนที่จะเป็นวันที่ 21 มีนาคม ดังนั้น พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13 จึงทำการปรับปรุงแก้ไขหักวันออกไป 10 วันจากปีปฏิทิน และให้วันหลังจากวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2125 แทนที่จะเป็นวันที่ 5 ตุลาคม ก็ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 ตุลาคมแทน (เฉพาะในปี 2125 นี้) ปฏิทินแบบใหม่นี้จึงเรียกว่า ปฏิทินเกรกอเรี่ยน จากนั้นได้ปรับปรุงประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันเริ่มต้นของปีเป็นต้นมา

ความเป็นมาของ วันขึ้นปีใหม่ไทย 
ในอดีต วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้งคือ ครั้งแรกถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่ง ตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน 
การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2432 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็น วันขึ้นปีใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2477 ขึ้นใน กรุงเทพฯเป็นครั้งแรก

การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ที่ได้เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน ได้แพร่หลายออกไปต่างจังหวัดในปีต่อๆมา และในปี พ.ศ.2479 ก็ได้มีการ จัดงานรื่นเริงปีใหม่ทั่วทุกจังหวัด วันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการเรียกว่า วันตรุษสงกรานต์

ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2484 เป็น วันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป

เหตุผลที่ทางราชการได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่ 1 เมษายนมาเป็นวันที่ 1 มกราคม ก็คือ 
1. ไม่ขัดกับพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการทำบุญ 
2. เป็นการเลิกวิธีนำเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมพระพุทธศาสนา 
3. ทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก 
4. เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย 

กิจกรรมที่ชาวไทยส่วนใหญ่มักจะยึดถือปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ได้แก่ 
1. การทำบุญตักบาตร โดยอาจตักบาตรที่บ้าน หรือไปที่วัดหรือตามสถานที่ต่างๆที่ทางราชการเชิญชวนไปร่วมทำบุญ 
2. การกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร 
3. การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องหรือตามหน่วยงานต่างๆ 
วันขึ้นปีใหม่นับเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราได้ทบทวนถึงการดำเนินชีวิตในอดีต เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้ดีขึ้น

กิจกรรมใน วันขึ้นปีใหม่ 
วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ฟังเทศน์ ปล่อยปลา ปล่อยนก อวยพรซึ่งกันและกัน หรืออาจจะส่งการ์ดบัตรอวยพร ของขัวญไหว้ผู้ใหญ่เพื่อรับพร และสรงน้ำพระพุทธรูป ประดับธงชาติ และจะเตรียมทำความสะอาดบ้าน และที่พักอาศัย 

เพลงวันปีใหม่ (เพลงพรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง) 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ


สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หากใครยังเลือกสถานที่ "เที่ยวปีใหม่ 2556" เพื่อร่วมส่งท้ายปีเก่า พร้อมกับต้อนรับปีใหม่ 2556 ไม่ได้ซะที วันนี้กระปุกท่องเที่ยวได้รวบรวมเอา "สถานที่เคาท์ดาวน์ 2556" จากทั่วประเทศมาบอกกัน เพราะนอกจากสถานที่เคาท์ดาวน์สุดฮอตฮิตอย่าง...

           ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ Bangkok Countdown 2013

          
  สนุกสุดเหวี่ยง! ในงานเทศกาลปีใหม่ พัทยา 2013

          
 งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่สู่เชียงใหม่ 2013
          ยังสถานที่จัดงานเคาท์ดาวน์อีกหลากสไตล์ ในหลาย ๆ จังหวัด ใครอยากได้บรรยากาศแบบไหนก็ลองเลือกไปดูกันนะจ๊ะ รับรองว่าแต่ละสถานที่สวยงามไม่แพ้กันแน่นอน โดยเริ่มกันที่...

 งาน Night Paradise Hatyai Countdown 2013

          เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน "Night Paradise Hatyai Countdown 2013" ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 1 มกราคม พ.ศ. 2556 สถานที่จัดงานบริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ และถนนสายหลักใจกลางเมืองเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงจากนักร้อง/นักแสดงจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย, Street Carnival จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในหาดใหญ่, การแสดงพลุและดอกไม้ไฟ, การจัดกิจกรรมบนเวทีตามถนนสายหลักใจกลางเมือง และการจัดพิธีทำบุญตักบาตร 

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0 7423 1055, 0 7423 8518 และ 0 7624 3747

 งานมหัศจรรย์แห่งแฟนตาซี ปาร์ตี้เรืองแสง 2013

          จังหวัดขอนแก่น และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น เชิญร่วม"งานมหัศจรรย์แห่งแฟนตาซี ปาร์ตี้เรืองแสง 2013" ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 1 มกราคม พ.ศ. 2556 สถานที่จัดงานบริเวณถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น โดยภายในงานจะมีการแสดงดนตรีและกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ, กิจกรรมถนนแห่งการเฉลิมฉลอง, การจัดพิธีทำบุญตักบาตร และไฮไลท์ของงาน คือ การแสดงแสง สี เสียง อันสุดแสนจะมหัศจรรย์และงดงาม

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4324 4498-9

 งาน Countdown 2013 จังหวัดภูเก็ต

          จังหวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ขอเชิญร่วม "งาน Andaman Count Forward 2013" ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บริเวณหาดป่าตอง และงาน "Colorful Phuket Countdown 2013" ณ สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานแต่ละงานจะมีกิจกรรมการแสดงดนตรีและกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ การแสดงพลุและดอกไม้ไฟ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7621 1036 และ 0 7621 2213

 งานมหกรรมอาหาร และพิษณุโลกเคาท์ดาวน์

          จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วม "งานมหกรรมอาหาร และพิษณุโลกเคาท์ดาวน์" ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ตัวเมืองพิษณุโลก โดยภายในงานจะมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารคาวหวาน และพิษณุโลกแกรนด์เซล การแสดงวงดนตรีเยาวชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีสวนชมน่าน กิจกรรมนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล 

          ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ จ 5525 2742 - 3 และ 0 5525 9907

 เทศกาลท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาว "รับตะวันก่อนใครในสยาม"

          ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาว "รับตะวันก่อนใครในสยาม"ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ดินแดนด้านตะวันออกสุดสยาม จังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานจะมีพิธีต่อแสงตะวันที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (พิธีกรรมตามประเพณีเก่าแก่) พร้อมกับไปรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม ที่ผาชะนะได และร่วมทำบุญตักบาตรบนผาชะนะได

          ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์  0 4524 3770 และ 0 4525 0714

 งานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดเชียงราย 

          ขอเชิญทุกท่านร่วม "งานวันขึ้นปีใหม่ 2556" หรือ "งานเคาท์ดาวน์ 2013" ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติเชียงราย บนถนนบรรพปราการตลอดสาย โดยจะมีการแสดงกลองสะบัดชัย การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงแสง สี เสียง จากกลุ่มศิลปินชั้นนำอีกมากมาย, การแสดงดนตรีและการแสดงทางวัฒนธรรม, การจุดพลุเฉลิมฉลอง และกิจกรรมร่วมนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่ปีใหม่

          พร้อมกับร่วม "งานประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย" ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเป็นขบวนการแห่พระคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของวัดต่าง ๆ ประดิษฐานบนบุษบกให้ประชาชนสักการบูชา โปรยข้าวตอกดอกไม้ ในบ่ายวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับเมืองเชียงราย ส่งท้ายปีเก่าที่กำลังจะผ่านไปและต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง จากนั้นร่วมตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม ตอนเข้ารับวันปีใหม่ ให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสกราบไหว้สักการบูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เป็นสิริมงคลยิ่งนัก

          ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครเชียงราย โทรศัพท์ 0 5371 1333 ต่อ 304-305,307

 ประเพณีกินวอ มหกรรมปีใหม่ลาหู่

          ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ประเพณีกินวอ มหกรรมปีใหม่ลาหู่" (ประเพณีปีใหม่ของชาวเขาเผ่าลาหู่) ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ บ้านห้วยมะซาง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยภายในงานจะมีการแสดงของชนเผ่าลาหู่, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอาหารชนเผ่าการแสดงมินิคอนเสิร์ตของชาวลาหู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชนเผ่าลาหู่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลวาวีการแสดงของชนเผ่าลาหู่

          ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์ 0 5371 7433 และ 0 5374 4674-5

 งานสัมผัสอากาศเย็น เด่นในตำนานเหมืองแร่ที่ปิล็อก

          องค์การบริหารส่วนตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เชิญเที่ยว "งานสัมผัสอากาศเย็น เด่นในตำนานเหมืองแร่ที่ปิล็อก" ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ บริเวณเหมืองปิล็อก โดยภายในงานจะมีกิจกรรมเที่ยวชมธรรมชาติ ขุนเขา และสายหมอก, การสาธิตการร่อนแร่ ล้างแร่, ชมอุโมงค์เหมืองเก่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาช้างเผือก, การแสดงของชนพื้นเมืองกะเหรี่ยง พม่า มอญ การแสดงพื้นเมือง, ชิมอาหารพื้นเมือง, ชมการแสดงบนเวที และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมกับเคาท์ดาวน์บนยอดเขา 

          ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3451 1200 และ ททท. องค์การบริหารส่วนตำบลปิล็อก โทรศัพท์ 0 3459 9568

 Hua Hin Countdown หัวมันส์ดิ้น หินมันส์โยก

          ขอเชิญเที่ยวงาน "Hua Hin Countdown หัวมันส์ดิ้น หินมันส์โยก" ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ณ ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมบันเทิงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เช่น การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชั้นนำของไทย, การประดับไฟสุดตระการตา และร่วมนับถอยหลังพร้อมกัน

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0 3251 3885 และศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0 3261 8888

 มหัศจรรย์เมืองขนอมปูเสื่อกินข้าว เคาท์ดาวน์ริมหาด

          ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมงาน "มหัศจรรย์เมืองขนอมปูเสื่อกินข้าว เคาท์ดาวน์ริมหาด" ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปชมการประกวด Miss Amazing ขนอม Countdown ยกปิ่นโตรับประทานอาหารกลางสวนริมหาด การประกวดดนตรีเยาวชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม เคาท์ดาวน์สู่ปีใหม่ และชมพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ และร่วมนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่ปีใหม่สากล

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 7534 6515-6

 ม่วนซื่น ปีใหม่ เชื่อมใจลุ่มน้ำโขง Countdown Mukdahan 2013

          ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ม่วนซื่น ปีใหม่ เชื่อมใจลุ่มน้ำโขง Countdown Mukdahan 2013" ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บริเวณลานศาลาพญานาค โดยจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสุดยอดหมอลำผญา ศิลปินพื้นบ้านจังหวัดมุกดาหาร, ตลาดนัดม่วนซื่น, ลานเครื่องเล่นมหาสนุก, ลานอาหาร เครื่องดื่มไทย อินโดจีน, ประดับประดาไปด้วยแสง สี เสียง อันตระการตา, พลุไฟส่องสว่างเหนือสะพานข้ามโขง และร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ 2556

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานนครพนม โทรศัพท์ 0 4251 3490-1

 งาน Countdown อัมพวารื่นเริงเถลิงศกใหม่

          ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "Countdown อัมพวารื่นเริงเถลิงศกใหม่" ณ ริมเขื่อน หน้าที่ว่าการอำเภออัมพวา (ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา) จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ไปร่วมสัมผัสกับบรรยากาศแบบย้อนยุคท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก พร้อมชมการแสดงพลุและดอกไม้ไฟฉลองวันขึ้นปีใหม่ และร่วมทำบุญใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2556 เวลา 07.30 น.

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์ 0 3475 1351 และ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0 3475 2847-8 

 งานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดพิจิตร

          ขอเชิญร่วม "งานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดพิจิตร" ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยจะมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม, การออกร้านขายสินค้าราคาถูก, กิจกรรม Count down และกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุทัยธานี โทรศัพท์ 0 5651 4982

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น